Vedtægter, forretningsorden, referater og økonomi 

Vedtægter for foreningen Permakultur Danmark
Vedtaget på generalforsamling, d. 12. maj 2018

§1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Permakultur Danmark. Foreningens hjemsted er kassererens adresse.

§ 2: Formål.
Foreningens formål er at arbejde for Permakulturens udbredelse og at varetage foreningens etiske principper.

§ 3. Idégrundlag.
Foreningens virke bygger på følgende etiske principper:
1. Omsorg for jorden.
2. Omsorg for mennesker.
3. En ligelig adgang til og fordeling af ressourcer

§ 4. Arbejde.
Foreningen arbejder for sit formål, blandt andet gennem netværksudvikling, formidling, kurser, udgivelser og støtte til og igangsætning af praktiske projekter.

§ 5. Tilknytning.
Foreningen og dens virke er ikke tilknyttet nogen politiske partier, trosretninger eller religiøse bevægelser.

§ 6. Medlemmer.
Som medlem optages personer, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmer med internationalt Permakulturcertifikat kan af bestyrelsen eller generalforsamlingen tilgodeses med særlige medlemsrettigheder.

§ 7 Møder.
Bestyrelsesmøder er principielt åbne, og de afholdes efter behov. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hele eller dele af et bestyrelsesmøde holdes lukket. Tid og sted samt dagsorden for åbne bestyrelsesmøder kommunikeres til foreningens medlemmer med minimum 14 dages varsel. På åbne bestyrelsesmøder har alle foreningens medlemmer adgang med taleret.

§ 8 Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9. Ordinær generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes senest 30. juni og indkaldes med minimum tre ugers varsel. Adgang, tale- og stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Det er dog kun certifikatholdere der kan opstille til valg til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 2 måneder før afholdelsen.

§ 10. Dagsorden.
Bestyrelsens forslag samt evt. andre fra medlemmer indkomne forslag til generalforsamlingsdagsorden, skal udsendes minimum tre uger før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 20% af medlemmerne kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med min. 14 dages varsel.

§ 12. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en talsperson og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Foreningen tegnes af talspersonen og kasseren i fællesskab.
Stk. 3. I tilfælde af ansøgninger om projektbevillinger til foreningen beslutter bestyrelsen forud for ansøgningen, hvem af de tegningsberettigede, der skal anføres som juridisk ansvarlig på foreningens vegne. Beslutningen skal fremgå af referatet.

§ 13. Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Opnås der kun simpelt flertal, kan vedtægtsændringer dog vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.
§§ 2 og 3 (Formål og Idégrundlag) kan dog kun ændres ved ¾ flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 14. Eksklusion.
Hvis et medlem optræder i strid med foreningens formål og idégrundlag kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan forlange, at bestyrelsen lader beslutningen prøve på en generalforsamling. På generalforsamlingen har medlemmet møde- og taleret under punktets behandling, men dog ikke stemmeret.

§ 15 Opløsning.
Foreningen kan kun opløses ved beslutning med 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et bæredygtighedsprojekt, som den sidste af de to generalforsamlinger kan tilslutte sig, med simpelt flertal.

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik