Persondatapolitik

Permakultur Danmark behandler persondata og bruger cookies på vores hjemmeside. Denne persondata- og cookiepolitik beskriver hvordan vi behandler persondata og hvad vi bruger cookies til.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler persondata til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun persondata, der er relevante og nødvendige til at opfylde af de angivne formål, vi sikrer, at de relevante personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi behandler følgende persondata:

 1. Medlemsoplysninger
  • Navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, certificeringer (certifikat eller diplom), interesser
  • Bankoplysninger og CPR (kun for at oprette en betalingsserviceaftale)
 2. Oplysninger om undervisere
  • Kontaktoplysninger, såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresser
  • Andre oplysninger om interesser, certificeringer, kvalifikationer, erfaringer og kompetencer i relation til foreningen
 3. Oplysninger om de frivillige
  • Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresser
  • Andre oplysninger om interesser

Vi får oplysninger fra medlemmerne, underviserne og de frivillige.

Foreningens formål med behandling af dine persondata

Vi behandler persondata til bestemte formål, når vi har en lovlig grund, som særlig er:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • I henhold til opfyldelse af lovkrav

 

Formålene:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Til brug i medlemskortet på hjemmesiden i forbindelse med at skabe netværk og kontakt mellem medlemmerne.
 • Som led i foreningens permakultur-aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
 • Levering af tidsskriftet om Permakultur
 • Administration af relationen til os
 • Overblik over erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Administration af relationen til foreningen og bestyrelsen

 

Vi behandler kun persondata ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse og afholdelse af permakultur-aktiviteter
 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Af administrative hensyn opbevarer vi oplysninger også i en periode efter medlemmernes udmeldelse af foreningen i forbindelse med kontrol af udlodningsmidler

Samtykke

Oftest vil vores behandling af persondata basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle personoplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke, og man kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Ved indmeldelse i foreningen beder vi om samtykke til at publicere medlemsinfo på hjemmesidens kort i forbindelse med at skabe netværk og kontakt mellem foreningens medlemmer.

Videregivelse af persondata

Vi videregiver ikke persondata til firmaer til markedsføring uden samtykke.

Opbevaring og sletning af dine persondata

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, undervisere og frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Rettigheder

Som medlem, underviser og frivillige i Permakultur Danmark har du en række særlige rettigheder efter persondataforordningen.

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne persondata
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte bestyrelsen. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Kontakt til bestyrelsen

Mail:bestyrelsen@permakultur.dk
Website: www.permakultur.dk