Vedtægter, referater,
privatlivspolitik mm.

 

Vedtægter for foreningen Permakultur Danmark
Vedtaget på generalforsamling, d. 12. maj 2018

§1: Navn og hjemsted.
Foreningens navn er Permakultur Danmark. Foreningens hjemsted er kassererens adresse.

§ 2: Formål.
Foreningens formål er at arbejde for Permakulturens udbredelse og at varetage foreningens etiske principper.

§ 3. Idégrundlag.
Foreningens virke bygger på følgende etiske principper:
1. Omsorg for jorden.
2. Omsorg for mennesker.
3. En ligelig adgang til og fordeling af ressourcer

§ 4. Arbejde.
Foreningen arbejder for sit formål, blandt andet gennem netværksudvikling, formidling, kurser, udgivelser og støtte til og igangsætning af praktiske projekter.

§ 5. Tilknytning.
Foreningen og dens virke er ikke tilknyttet nogen politiske partier, trosretninger eller religiøse bevægelser.

§ 6. Medlemmer.
Som medlem optages personer, der tilslutter sig foreningens formål. Medlemmer med internationalt Permakulturcertifikat kan af bestyrelsen eller generalforsamlingen tilgodeses med særlige medlemsrettigheder.

§ 7 Møder.
Bestyrelsesmøder er principielt åbne, og de afholdes efter behov. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hele eller dele af et bestyrelsesmøde holdes lukket. Tid og sted samt dagsorden for åbne bestyrelsesmøder kommunikeres til foreningens medlemmer med minimum 14 dages varsel. På åbne bestyrelsesmøder har alle foreningens medlemmer adgang med taleret.

§ 8 Kontingent.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9. Ordinær generalforsamling.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.
Ordinær generalforsamling afholdes senest 30. juni og indkaldes med minimum tre ugers varsel. Adgang, tale- og stemmeret har alle medlemmer, der har betalt kontingent. Det er dog kun certifikatholdere der kan opstille til valg til bestyrelsen. Forslag, der ønskes behandlet og evt. vedtaget, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dato for generalforsamlingen offentliggøres senest 2 måneder før afholdelsen.

§ 10. Dagsorden.
Bestyrelsens forslag samt evt. andre fra medlemmer indkomne forslag til generalforsamlingsdagsorden, skal udsendes minimum tre uger før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller såfremt 20% af medlemmerne kræver det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med min. 14 dages varsel.

§ 12. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en talsperson og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 2. Foreningen tegnes af talspersonen og kasseren i fællesskab.
Stk. 3. I tilfælde af ansøgninger om projektbevillinger til foreningen beslutter bestyrelsen forud for ansøgningen, hvem af de tegningsberettigede, der skal anføres som juridisk ansvarlig på foreningens vegne. Beslutningen skal fremgå af referatet.

§ 13. Vedtægtsændringer.
Nærværende vedtægter kan kun ændres ved 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.
Opnås der kun simpelt flertal, kan vedtægtsændringer dog vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling.
§§ 2 og 3 (Formål og Idégrundlag) kan dog kun ændres ved ¾ flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 14. Eksklusion.
Hvis et medlem optræder i strid med foreningens formål og idégrundlag kan medlemmet ekskluderes af bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan forlange, at bestyrelsen lader beslutningen prøve på en generalforsamling. På generalforsamlingen har medlemmet møde- og taleret under punktets behandling, men dog ikke stemmeret.

§ 15 Opløsning.
Foreningen kan kun opløses ved beslutning med 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et bæredygtighedsprojekt, som den sidste af de to generalforsamlinger kan tilslutte sig, med simpelt flertal.

Bestyrelsesmøder juni – nov 2022

Bestyrelsesmøde 03.04 2022

Bestyrelsesmøde 05.02.2022

Bestyrelsesmøde 13.11.21

Permahygge møde: Overdragelse af bestyrelsesposter 17.10.21

Bestyrelsesmøde 02.09.2021

Konstituerende Bestyrelsesmøde 26.06.2021

Bestyrelsesmøde 01.06.2021

Tidsskrift møde 12.05.2021

Bestyrelsesmøde 14.04.2021

Oplæg: Fælles Sekretariat, De Grønne Venner 2021

Bestyrelsesmøde 15.02.2021

Bestyrelsesmøde 31.01.2021

Bestyrelsesmøde 13.11.2020

Bestyrelsesmøde 27.09.2020

Bestyrelsesmøde d.16.Juni 2020

Bestyrelsesmøde 15.04.2020 og 13.05.20

Bestyrelsesmøde 30-marts 2020

Bestyrelsesmøde 13. – 14.01.2020

Bestyrelsesmøde 15.11.2019

Bestyrelsesmøde 20. – 22.09.2019

Bestyrelsesmøde 21.06.19

Bestyrelsesmøde 11.05.19
Rollefordeling i bestyrelsen 2019

Konstituerende Bestyrelsesmøde 20.04.19

Bestyrelsesmøde 02-03-2019

Privatlivspolitik

Permakultur-Danmarks dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort
fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig
behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til
bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun
personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi
sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.
Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Permakultur-Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at de relevante personoplysninger
behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktperson: Jette Hye Jin Mortensen
Adresse: Sønderlundsvej 101, 4000 Roskilde
CVR: 34420971
Telefonnr.: 51724399
Mail: post@permakultur-danmark.dk
Website: www.perma-kultur.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:
1) Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
Navn, adresse, postnummer, e-mail, telefonnummer, certificeringer
(certifikat eller diplom), interesser
Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
Bankoplysninger og CPR (kun for at oprette en betalingsserviceaftale)
2) Oplysninger om undervisere:
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresser
Andre oplysninger om interesser, certificeringer, kvalifikationer,
erfaringer og kompetencer i relation til foreningen

 

3) Oplysninger om de frivillige
Almindelige personoplysninger:
Kontaktoplysninger såsom adresse, telefonnummer og e-mailadresser
Andre oplysninger om interesser
Her indsamler vi oplysninger fra
Vi får oplysninger fra medlemmerne, underviserne og de frivillige.
Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er særligt:
Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle personoplysninger
(interesseafvejningsreglen)
I henhold til opfyldelse af lovkrav
Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
Som led i foreningens permakultur-aktiviteter og andre aktiviteter, herunder
planlægning, gennemførelse og opfølgning
Opfyldelse af lovkrav, herunder Lov om udlodning af overskud og udbytte fra
lotteri
Levering af tidsskriftet om Permakultur
Administration af relationen til os
2) Formål med behandling af oplysninger på undervisere:
Overblik over erfaringer og kompetencer, herunder kurser
Administration af relationen til os
3) Formål med behandling af oplysninger på de frivillige:
Overblik over interesser
Administration af relationen til os
Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil
denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
Udøvelse og afholdelse af permakultur-aktiviteter
Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i
forhold til generalforsamling
Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
m.v.
Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet
eller situation i foreningen
Af administrative hensyn opbevarer vi oplysninger også i en periode efter
medlemmernes udmeldelse af foreningen i forbindelse med kontrol af
udlodningsmidler
Samtykke
Oftest vil vores behandling af personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end
samtykke. Vi indhenter derfor kun samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at
behandle personoplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter samtykke, er det frivilligt, om man vil give samtykke, og man kan til enhver
tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Videregivelse af personoplysninger
Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden samtykke.
Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler
personoplysninger som medlem af foreningen, som underviser eller som frivillig:
Medlemmer:
Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør i overensstemmelse
med følgende kriterier:
Af administrative hensyn opbevarer vi oplysningerne i op til 1 år efter
kalenderåret for udmeldelse af foreningen
Underviser:
Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra underviserens ophør i overensstemmelse
med følgende kriterier:
Af administrative hensyn opbevarer vi oplysningerne i op til 1 år efter ophør af
underviserens virke
Frivillig:
Vi vil opbevare personoplysninger i en periode fra ophør af den frivilliges virke og i
overensstemmelse med følgende kriterier:
· Af administrative hensyn opbevarer vi oplysninger i op til 1 år efter ophør af den
frivilliges virke
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, undervisere og frivillige til statistik og
lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Rettigheder
Medlemmerne, underviserne og de frivillige har en række særlige rettigheder efter
persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dem:
Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
Retten til indsigt i egne personoplysninger
Retten til berigtigelse
Retten til sletning
Retten til begrænsning af behandling
Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Retten til indsigelse
Man kan gøre brug af disse rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,
ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger findes øverst.
Hvis man f.eks. henvender sig med en anmodning om at rettet eller slettet sine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald
ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Man kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.
Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved
ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende
privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.
Ved væsentlige ændringer vil medlemmer, undervisere og frivillige modtage meddelelse
herom.
Privatlivspolitikken er udarbejdet af bestyrelsen.
1. udgave, maj 2018.

 

Cookies hjælper os med at levere vores services og hjælpe dig rundt på siden. Ved at klikke acceptér, godkender du vores brug af cookies.
Læs mere i vores persondata og cookiepolitik