PermAgro

- The Permaculture Research Institute Denmark -Hvem er PermAgro - PRIDK?
PermAgro er foreløbig en lille gruppe, som ønsker at etablere et sted (The Permaculture Research Institute Denmark - PRIDK) der kan udforske og finde nye bæredygtige måder at drive landbrug på i koldt klima.
Det er vores plan at starte et forskningsinstitut, the Permaculture Research Institute Denmark, som skal drive og udvikle landbrug med bæredygtige metoder.
Permakultur er endnu ikke særlig kendt her i Danmark, selvom økologien har haft en forrygende fremgang.
Den økologiske bølge slog for alvor igennem sidst i 80'erne, men i øjeblikket sker der ikke så meget nyt indenfor feltet. Derfor kunne permakultur være en løsning for den videre udvikling af økologi i Danmark.
Hvis du synes det lyder spændende, er du meget velkommen til at kontakte os.

Bliv medlem!
Som medlem modtager du hver måned vores nyhedsbrev via email (eller pr post hvis du ikke har internet). Du får samtidig indsigt i hvilke aktiviteter og projekter der foregår.
Medlemsskab koster 50,- DKR årligt (75,- kr. for familier), men enhver donation derudover er naturligvis yderst velkommen. Email os dit navn og adresse, og bliv medlem allerede idag. Medlemskontingent kan indbetales på kontonr. 8401 1031 071 (Merkur Bank), eller du kan få tilsendt et indbetalingskort.
Enhver anden form for opbakning er også meget velkommen. Vi søger ikke bare nye medlemmer, men også land som vi kan implementere permakultur design på. Hvis du ønsker at få lavet et design er du velkommen til at kontakte os.
Vi tager også gerne imod donationer af enhver art.

Projekter.
Vi prøver forskellige ting af f.eks. havebrug, landbrug, byggeri, vedvarende energi og hvem ved hvad det næste bliver! Nogle af resultaterne af vores eksperimenter kan findes her på hjemmesiden. Vi er ikke eksperter, men studerer naturen med et barns øjne, hvorved vi finder nye og gamle (måske glemte) måder at gøre tingene på.
Hvis du går og roder med dit eget lille eksperiment, hører vi gerne fra dig.
Del din viden med andre, og skriv en email, så vi kan sprede al god viden via denne hjemmeside til resten af verden!Foreningen

Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Karsten Petersen
Næstformand: Mira Illeris Simonsen
Kasserer: Mads Arndtzen

1. suppleant: Sarah Helene Jacobsen
2. suppleant: Veronika Heulerova´
Revisor: Thomas Martin Christensen


Vedtægter

§1

Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er PermAgro - The Permaculture Research Institute Denmark
Stk. 2: Foreningens hjemsted er Aabybro, Danmark.

§2

Foreningens formål
Foreningens formål er:
Stk. 1: At udbrede permakulturen i Danmark efter permakulturens etiske regler, som er:
- Tag vare på jorden - alt levende, dyr, planter, vand, jord og luft.
- Tag vare på mennesker - Fremmelse af selvengagement og samfundsansvar.
- Dele udbytte/overskud - Dele alt overskydende til vore behov (Arbejde, viden, penge).

Stk. 2: At etablere et institut, der skal forske i permakultur i koldt tempereret klima.

§3

Foreningens opbygning

Stk. 1: Foreningen er nonprofit, dvs. et evt. overskud går til foreningens aktiviteter.

Stk. 2: Regnskabsåret følger kalenderåret. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse på ordinær generalforsamling.

Stk. 3: Ethvert produkt eller ydelse der tilgodeser grundprincipperne for permakultur, kan formidles af foreningen.

Stk. 4: Ethvert overskud indgår i foreningens:
Driftskapital.
Henlæggelser til investeringer.
Uddeling af arbejds/rejse legater.
Uddeling af priser til fremme af praktisk anvendelse af permakultur i Danmark.
Andre formål der opfylder permakulturens etiske regler.

Stk. 5, pkt. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 5, pkt. 2: Der afholdes generalforsamling een gang årligt, den første lørdag i februar. Der indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 5, pkt. 3: De ordinære generalforsamlinger følger en af bestyrelsen udarbejdet dagsorden. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 7: Ændring af vedtægter kan ske ved på to af hinanden følgende generalforsamlinger, med et stemmeflertal på 2/3, eller ved en generalforsamling med et fremmøde på mindst 50% af medlemmerne, ved et stemmeflertal på 2/3.

Stk. 8, pkt. 1: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske ved:
2 fra bestyrelsen.
10% af medlemmerne.

Stk. 8, pkt. 2: Dagsorden med forslag til beslutning på ekstraordinær generalforsamling tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 9: Foreningen kan opløses ved et stemmeflertal på 2/3 på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 9, pkt. 2: Ved foreningens opløsning tilfalder egenkapital, driftsmidler og formue i øvrigt, en til dette formål oprettet alment velgørende fond til fremme af anvendt permakultur i Danmark.

§4

Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2, pkt. 1: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, forskudt med et år, således at formand og næstformand er på valg i forskellige år.

Stk. 2, pkt. 2: Bestyrelsen består af:
En formand.
En næstformand.
En kasserer.
Evt. 2 eller 4 menige medlemmer.
To suppleanter.
En revisor.

Stk. 3: Ordinære bestyrelses møder indkaldes mindst 7 dage før via email/hjemmeside.

Stk. 4: Alle medlemmer har adgang og stemmeret til bestyrelsesmøder. Dog har bestyrelsen veto-ret overfor beslutninger der kan virke skadelige på foreningen, og overfor sager der ellers ville føre foreningen ud i økonomisk uføre.

Stk. 5: Talsmænd for foreningen er de af bestyrelsen bemyndigede talsmænd.

Du kan kontakte os på permagro@permakultur.dk
©opyright PermAgro - PRIDK, 2002